สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ


กุมภวาปีเมืองน้ำตาล  อุทธยานวานร  ดอนแก้วพุทธสถาน  หนองหานสายธารแห่งชีวิต  ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง
หน้าแรก
ห้องสมุดความรู้การเกษตร

ภูมิศาสตร์อำเภอกุมภวาปี

ประวัติอำเภอกุมภวาป
ตำนานหนองหานกุมภวาปี
   


นายบัญชา   สุขาภิรมย์
 เกษตรอำเภอกุมภวาปี


 

  เมนูหลัก

   
    Link  
 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      กรมส่งเสริมการเกษตร
     SSNET
     กองการเจ้าหน้าที่
     กองแผนงาน
     กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
     ศูนย์สารสนเทศ กรมฯ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯ
     สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
   สำนักส่งเสริมการเกษตรเขต
   เขต 1 จ.ชัยนาท
   เขต 2 จ.ราชบุรี
   เขต 3 จ.ระยอง
   เขต 4 จ.ขอนแก่น
   เขต 5 จ.สงขลา
  เขต 6 จ.เชียงใหม่
 
  

      อำเภอเมือง 
      อำเภอหนองหาน 
      อำเภอบ้านผือ

      อำเภอเพ็ญ

      อำเภอบ้านดุง  
      อำเภอน้ำโสม
      อำเภอศรีธาตุ  
      อำเภอหนองวัวซอ
      อำเภอกุดจับ
      อำเภอวังสามหมอ 
      อำเภอทุ่งฝน
      อำเภอไชยวาน
      อำเภอพิบูลย์รักษ์
      อำเภอโนนสะอาด
      อำเภอหนองแสง
      อำเภอนายูง
      อำเภอกู่แก้ว
   
    อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

 
Link อุดรธาน
 

   จังหวัดอุดรธานี 
  
 
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  
 โรงพยาบาลอุดรธานี
  
 
สำนักงานเทศบาล
นครอุดรธาน
  
 
สำนักงานแรงงานจังหวัด
  
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ
  
 
สำนักงานสรรพากรพื้น
ที่อุดรธานี
  
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  
 
สำนักงานประมงจังหวัด
  
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  
 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
  
 
สำนักงานขนส่งจังหวัด
  
 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  
 
ตำรวจภูธร จังห
วัดอุดรธานี
  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

 

   ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
 
  

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิปบดีฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นประธานการสัมมนา
สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและฝึกอบรม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
ชั้น 5 ในวันที่ 29 กันยายน 2553
                                                                      อ่านข่าวย้อนหลัง
 


ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาป
 นายเกษม รักสุจริต พร้อมด้วยคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ออกทำการนิเทศงานโครงการและระบบส่งเสริมการเกษตร ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2553


นางอภัยวรรณ จันทโชติ เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตร
ชำนาญงานออกประชาคมเกษตรกรโครงการประกัน
รายได้ฯ ณ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 นายสุทธิชัย  ยุทธเกษมสันต์  เกษตรจังหวัดอุดรธานี ติดตามการปลูกข้าวโพดฝักสดของเกษตรกรสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านนาดี-สร้างบง  ตำบลผาสุก  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  
โดยมีนายขจร  หลิมวานิช  นายอำเภอกุมภวาปีให้การต้อนรับ

      สมเด็จพระเจ้าวรงศ์เธอ พระองค์ศรีรัศมี์ พระวรชายาฯ
ทรงติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เมื่อวันที่
3 กันยายน 2553 ณ. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดี
สร้างบง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

นายบัญชา สุขาภิรมย์ เกษตรอำเภอกุมภวาปี ให้การ
ต้อนรับ ผอ.กองแผนงานวังศุโขทัยและคณะสำรวจพื้นที่
เพื่อเตรียมรับเสด็จการติดตามงานโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสร้างบง
ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  


 

 

                                             ดูข่าวย้อนหลัง

        


   

 

                                                                  

 

ข้อมูลตำบล
 

        แผนพัฒนาอำเภอกุมภวาปี
     
      
 ตำบลกุมภวาปี

      
ตำบลแชแล

      ตำบลเวียงคำ

      ตำบลท่าลี่

      ตำบลสีออ

      ตำบลหนองหว้า

      ตำบลเสอเพลอ

      ตำบลพันดอน

      ตำบลปะโค

      ตำบลห้วยเกิ้ง

      ตำบลผาสุก

      ตำบลเชียงแหว

      ตำบลตูมใต้

 
 
 
 
  ข่าว  เกษตรทั่วไป
 


 
ข่าวสารผลไม้ไทย บทความการเกษตร     
    ไม้ประดับ สมุนไพรหายาก


  เกษตรออนไลน์ เพื่อการเกษตร

  สมาคมยางพาราไทย

  ไม้ประดับ ศูนย์รวมความรู้การปลูก

  วิทยาการเกี่ยวกับการเกษตร

  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  เกษตรซิตี้ดอทคอม


  ๑๐๘ พรรณไม้ไทย

  สารสนเทศเกษตร

  
สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย

  ครบเครื่องเรื่องเกษตร

  กระบองเพชรบ้านเรา


  
ก้าวทันโลกเกษตร

  
บอนไซไทย

  
พฤกษศาสตร์น่ารู้

 
   การจัดการความรู้   
 

  - การเสริมรากมะขามหวาน
   - การเลี้ยงกบ

   - การเลี้ยงปลาดุกชีวภาพ

   - การหมูชีวภาพ


 
สำนักงานเกษตรจังหวัด
   


??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ?????????????????????

                      ?????????????
???????????????

???????????

G I S ????????????????    ???????????????????    ???? INTRANET ???????????????????    Webmail@doae.go.th    ????????????????????? ??? E-mail    Link ???????????????????????????    ????????????????    Multimedia ?????    ?????????????????????????


... เว็บน่าสนใจ ...
  หนังสือพิมพ์
•  •  • • •  • สยามกีฬา
  โทรทัศน์
•                
  เว็บดีๆ
  ระบบค้นหาที่อยู่เพื่อส่งจดหมาย  
  ฟรีอีเมล์
  Search Engine
  For Webmaster


        จัดทำโดย...  
นายสุธี ภูมาตย์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   นายวิกลม  ไชยเวช   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา  ถ่องตะคุ   เจ้าพนักงานธุรการ     
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี   ถนนอุ่มจาน   อำเภอกุมภวาปี    จังหวัดอุดรธานี   41110

0 - 4233-4276
    : kumphawapi@doae.go.th