กุมภวาปีเมืองน้ำตาล  อุทธยานวานร  ดอนแก้วพุทธสถาน  หนองหานสายธารแห่งชีวิต  ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง   
หน้าหลัก
ข้อมูลองค์กร


  ข้อมูลสถิติการเกษตรในพื้นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   

นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดอุดรธานีนางสาวปุณยนุช สอนไธสงรักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอกุมภวาปี

 

เมนูหลัก
 

แผนที่อำเภอ

ประวัติสำนักงาน

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐


ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี ๒๕๕๙
- ระดับอำเภอ
- ระดับตำบล
    Link   หน่วยงานในสังกัด
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      กรมส่งเสริมการเกษตร
     SSNET
     กองการเจ้าหน้าที่
     กองแผนงาน
     กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
     ศูนย์สารสนเทศ กรมฯ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯ
     สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
  สำนักส่งเสริมการเกษตรเขต
   เขต 1 จ.ชัยนาท
   เขต 2 จ.ราชบุรี
   เขต 3 จ.ระยอง
   เขต 4 จ.ขอนแก่น
   เขต 5 จ.สงขลา
  เขต 6 จ.เชียงใหม่
  

      อำเภอเมือง 
      อำเภอหนองหาน 
      อำเภอบ้านผือ

      อำเภอเพ็ญ

      อำเภอบ้านดุง  
      อำเภอน้ำโสม
      อำเภอศรีธาตุ  
      อำเภอหนองวัวซอ
      อำเภอกุดจับ
      อำเภอวังสามหมอ 
      อำเภอทุ่งฝน
      อำเภอไชยวาน
      อำเภอพิบูลย์รักษ์
      อำเภอโนนสะอาด
      อำเภอหนองแสง
      อำเภอนายูง
      อำเภอกู่แก้ว
   
    อำเภอประจักษ์ศิลปาคม


Link ในจังหวัดอุดรธานี

   จังหวัดอุดรธานี 
  
 
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  
 โรงพยาบาลอุดรธานี
  
 สำนักงานเทศบาล
นครอุดรธาน
  
 
สำนักงานแรงงานจังหวัด
  
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ
  
 สำนักงานสรรพากรพื้น
ที่อุดรธานี
  
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  
 สำนักงานประมงจังหวัด
  
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  
 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
  
 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  
 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  
 ตำรวจภูธร จังห
วัดอุดรธานี
  
 อ
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
                                                                                     
              
เชิญชวนเกษตรกรมา   ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐
hfhfh
hfhfh วันที่ 11 มกราคม 2561
นางสาวปุณยนุช สอนไธสง รักษาการเกษตรอำเภอกุมภวาปีร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี จัดอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน สมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 80ราย
ณ ม.10 บ้านโนนศรีสมพร ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
hfhfh
hfhfh
วันที่ 8 มกราคม 2561
นางสาวปุณยนุช สอนไธสง รักษาการเกษตรอำเภอกุมภวาปีประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆด้านการส่งเสริมการเกษตรและโครงการเร่งด่วนต่างๆพร้อมทั้งติดตามงานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนการออกปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดร
ธานีข่าวย้อนหลัง  ข่าวย้อนหลัง


        

 


นายวัฒนา  พุฒิชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว
นายอำเภอกุมภวาปี

แผนพัฒนาการเกษตร ๓ ปี
 


แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอกุมภวาปี
(ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ตำบลกุมภวาปี
ตำบลเชียงแหว
ตำบลพันดอน
ตำบลเสอเพลอ
ตำบลผาสุก
ตำบลปะโค
ตำบลแชแล
ตำบลตูมใต้
ตำบลหนองหว้า
ตำบลเวียงคำ
ตำบลท่าลี่
ตำบลสีออ
ตำบลห้วยเกิ้ง

 
  ข่าว เกษตรทั่วไป


 
ข่าวสารผลไม้ไทย บทความการเกษตร     
    ไม้ประดับ สมุนไพรหายาก


  เกษตรออนไลน์ เพื่อการเกษตร

  สมาคมยางพาราไทย

  ไม้ประดับ ศูนย์รวมความรู้การปลูก

  วิทยาการเกี่ยวกับการเกษตร

  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  เกษตรซิตี้ดอทคอม


  ๑๐๘ พรรณไม้ไทย

  สารสนเทศเกษตร

  
สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย

  ครบเครื่องเรื่องเกษตร

  กระบองเพชรบ้านเรา


  
ก้าวทันโลกเกษตร

  
บอนไซไทย

  
พฤกษศาสตร์น่ารู้

 
?????????????????????????
??????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ?????????????????????

                      ?????????????
???????????????

???????????

... เว็บน่าสนใจ ...
  หนังสือพิมพ์
•  •  • • •  • สยามกีฬา
  โทรทัศน์
•                
  เว็บดีๆ
ระบบค้นหาที่อยู่เพื่อส่งจดหมาย  
  ฟรีอีเมล์
  Search Engine
  For Webmaster


        จัดทำโดย...  
นางสาวสีดา   มูลทิพย์     ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ,   นางสาวสุพรรษา  ถ่องตะคุ     ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ     
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี   เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๔  ถนนอุ่มจาน   อำเภอกุมภวาปี    จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๑๑๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒-๓๓๔๙๖๗
    : kumphawapi@doae.go.th