กุมภวาปีเมืองน้ำตาล  อุทธยานวานร  ดอนแก้วพุทธสถาน  หนองหานสายธารแห่งชีวิต  ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง   
หน้าหลัก


  ข้อมูลสถิติการเกษตรในพื้นที่
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 


นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
นายสมศักดิ์  พิมพ์โคตร
เกษตรอำเภอไชยวาน รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอกุมภวาป

 


เมนูหลัก
 


แผนที่อำเภอ

ข้อมูลองค์กร

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐


ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี ๒๕๖๐
- ระดับอำเภอ
- ระดับตำบล
    Link   หน่วยงานในสังกัด
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      กรมส่งเสริมการเกษตร
     SSNET
     กองการเจ้าหน้าที่
     กองแผนงาน
     กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
     ศูนย์สารสนเทศ กรมฯ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯ
     สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
  สำนักส่งเสริมการเกษตรเขต
   เขต 1 จ.ชัยนาท
   เขต 2 จ.ราชบุรี
   เขต 3 จ.ระยอง
   เขต 4 จ.ขอนแก่น
   เขต 5 จ.สงขลา
  เขต 6 จ.เชียงใหม่
  

      อำเภอเมือง 
      อำเภอหนองหาน 
      อำเภอบ้านผือ

      อำเภอเพ็ญ

      อำเภอบ้านดุง  
      อำเภอน้ำโสม
      อำเภอศรีธาตุ  
      อำเภอหนองวัวซอ
      อำเภอกุดจับ
      อำเภอวังสามหมอ 
      อำเภอทุ่งฝน
      อำเภอไชยวาน
      อำเภอพิบูลย์รักษ์
      อำเภอโนนสะอาด
      อำเภอหนองแสง
      อำเภอนายูง
      อำเภอกู่แก้ว
   
    อำเภอประจักษ์ศิลปาคม


Link ในจังหวัดอุดรธานี

   จังหวัดอุดรธานี 
  
 
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  
 โรงพยาบาลอุดรธานี
  
 สำนักงานเทศบาล
นครอุดรธาน
  
 
สำนักงานแรงงานจังหวัด
  
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ
  
 สำนักงานสรรพากรพื้น
ที่อุดรธานี
  
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  
 สำนักงานประมงจังหวัด
  
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  
 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
  
 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  
 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  
 ตำรวจภูธร จังห
วัดอุดรธานี
  
 อ
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
 

 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

  

ข่าวเกษตรอำเภอกุมภวาปี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
     นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปี มอบหมายให้
นายณรงค์ ไชยศ์วงคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2561
รับฟังการถ่ายทอดสดการประชุม ผ่านระบบ Video Conference
    ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
     นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปี พร้อมเจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ ร่วมกับ ประมงอำเภอกุมภวาปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุดรธานี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี มอบปัจจัย
การผลิต พันธุ์ปลา รายละ 1,500 ตัว  เมล็ดพันธุ์ผัก รายละ 4 ชนิด
พันธุ์หม่อน รายละ 30 ต้น ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน
 สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปี 2561 จำนวน 118 ราย
     ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
       นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปี ประชุม DM
เจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ และติดตามงานที่
มอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาพร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนการ
ออกปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)       
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
          นายสมศักดิ์   พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปี มอบหมายให้
นางภัทรานิษฐ์  พันธ์พรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมประชุมระบบงานโครงการส่งเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่าน VDO Conference
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
          นายธง  ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย
นายสมพร  นามพิลา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  นายสมศักดิ์  พิมพ์โคตร
เกษตรอำเภอกุมภวาปี นางอภัยวรรณ จันทโชติ เจ้าพนักงานเคหกิจชำนาญงาน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ออกติดตามนิเทศงานโครงการพัฒนา
คุณภาพและผลผลิตข้าวเหนียวฯ ตำบลพันดอน และโครงการ พัฒนาการผลิตพืช
อาหารสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พืชผัก) บ้านนาดี-สร้างบง ม.1,4 ตำบลผาสุก
อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 เมษายน 2561
    นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วย
นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
นำผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ชุมชนเสอเพลอ 2
ภายใต้โครง 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการฯเด่นของอำเภอกุมภวาปี โดยมี
การร่วมกันทำกิจกรรมฯของทางกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้ให้
แก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างยั่งยืน
    ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ชุมชนเสอเพลอ 2 ต.เสอเพลอ
    อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

วันที่ 18 เมษายน 2561
     นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ออกเยี่ยม/ติดตามเกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษและทำไร่
นาสวนผสม นายไพรี สมจิตร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
     ณ แปลงเกษตรกรตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 เมษายน 2561
     นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปี
เป็นหัวหน้าทีมคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระดับตำบล นำคณะกรรมการฯ จัดเวทีชุมชนตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 เมษายน 2561
     นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปี
พร้อมด้วย นางภัทรานิษฐ์ พันธ์พรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ติดตามการดำเนินการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ
พร้อมทั้งหาช่องทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเชื่อมโยงกับกลุ่ม
แปลงใหญ่ข้าวทั้ง 1 กลุ่มของอำเภอกุมภวาปี
   ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 6 เมษายน 2561
   นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีนำเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ร่วมงานรดน้ำ ดำหัว ขอพร จากนายอำเภอกุมภวาปี
เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561ตามประเพณีไทย ที่ถือปฏิบัติกันมา
   ณ ลานบ้านพักนายอำเภอกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 6 เมษายน 2561
   นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เสด็จปราบดาภิเษก. ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี
เป็นประธานในพิธีเปิด
   ณ ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 2 เมษายน 2561
     นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปี
พร้อมด้วย นางอภัยวรรณ จันทโชติ เจ้าพนักงานเคหะกิจ
เกษตรชำนาญงาน ออกติดตาม/เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษและผักไฮโดรโปรนิค ส่งจำหน่ายยังตลาดร่มเขียว
(Farmer maket) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษา
และมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
   ณ ฟาร์มสีเขียว(ผักไฮโดรโปรนิค) ตำบลห้วยเกิ้ง
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 2 เมษายน 2561
     นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปี
พร้อมด้วย นางอภัยวรรณ จันทโชติ เจ้าพนักงานเคหะกิจ
เกษตรชำนาญงาน ออกติดตาม/เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษและข้าวโพดทานฟักสดพันธุ์ ราชินีทับทิมสยาม
 ส่งจำหน่ายยังตลาดร่มเขียว (Farmer maket) แปลงผักเกษตรกร
นายวัชรพงษ์ ทิฐิพงษ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษา
และมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ณ ม.7 ตำบลเวียงคำ
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 2 เมษายน 2561
     นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปี
ประชุม DM เจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อชี้แจงข้อราชการ
ต่างๆและติดตามงานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลาพร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนการออกปฏิบัติงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร(T&V)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว
นายอำเภอกุมภวาป

 


แผนพัฒนาการเกษตร 4 ปี

 


แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอกุมภวาปี
( ปี2561 - 2564)
ตำบลกุมภวาปี
ตำบลเชียงแหว
ตำบลพันดอน
ตำบลเสอเพลอ
ตำบลผาสุก
ตำบลปะโค
ตำบลแชแล
ตำบลตูมใต้
ตำบลหนองหว้า
ตำบลเวียงคำ
ตำบลท่าลี่
ตำบลสีออ
ตำบลห้วยเกิ้ง

 
   วิชาการเกษตร
 
 


  ข่าว เกษตรทั่วไป


 
ข่าวสารผลไม้ไทย บทความการเกษตร
ไม้ประดับ สมุนไพรหายาก


  เกษตรออนไลน์ เพื่อการเกษตร

  สมาคมยางพาราไทย

  ไม้ประดับ ศูนย์รวมความรู้การปลูก

  วิทยาการเกี่ยวกับการเกษตร

  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  เกษตรซิตี้ดอทคอม

  ๑๐๘ พรรณไม้ไทย

  สารสนเทศเกษตร

  
สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย

  ครบเครื่องเรื่องเกษตร

  กระบองเพชรบ้านเรา


  
ก้าวทันโลกเกษตร

  
บอนไซไทย

  
พฤกษศาสตร์น่ารู้

 
 


สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี กรมส่งเสริมการเกษตร

79 หมู่ 4 ถ.อุ่มจาน ต.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ 042-334967   : kumphawapi@doae.go.th

นางสาวเฉลิมขวัญ แกมคำ เจ้าพนักงานธุรการ : ผู้ดูแลเว็บไซต์