กุมภวาปีเมืองน้ำตาล  อุทธยานวานร  ดอนแก้วพุทธสถาน  หนองหานสายธารแห่งชีวิต  ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง   
หน้าหลัก


  ข้อมูลสถิติการเกษตรในพื้นที่
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 


นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร

รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดอุดรธานี
นางสาวปุณยนุช สอนไธสง

รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอกุมภวาปี

 

เมนูหลัก
 


แผนที่อำเภอ

ข้อมูลองค์กร

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐


ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี ๒๕๖๐
- ระดับอำเภอ
- ระดับตำบล
    Link   หน่วยงานในสังกัด
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      กรมส่งเสริมการเกษตร
     SSNET
     กองการเจ้าหน้าที่
     กองแผนงาน
     กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
     ศูนย์สารสนเทศ กรมฯ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯ
     สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
  สำนักส่งเสริมการเกษตรเขต
   เขต 1 จ.ชัยนาท
   เขต 2 จ.ราชบุรี
   เขต 3 จ.ระยอง
   เขต 4 จ.ขอนแก่น
   เขต 5 จ.สงขลา
  เขต 6 จ.เชียงใหม่
  

      อำเภอเมือง 
      อำเภอหนองหาน 
      อำเภอบ้านผือ

      อำเภอเพ็ญ

      อำเภอบ้านดุง  
      อำเภอน้ำโสม
      อำเภอศรีธาตุ  
      อำเภอหนองวัวซอ
      อำเภอกุดจับ
      อำเภอวังสามหมอ 
      อำเภอทุ่งฝน
      อำเภอไชยวาน
      อำเภอพิบูลย์รักษ์
      อำเภอโนนสะอาด
      อำเภอหนองแสง
      อำเภอนายูง
      อำเภอกู่แก้ว
   
    อำเภอประจักษ์ศิลปาคม


Link ในจังหวัดอุดรธานี

   จังหวัดอุดรธานี 
  
 
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  
 โรงพยาบาลอุดรธานี
  
 สำนักงานเทศบาล
นครอุดรธาน
  
 
สำนักงานแรงงานจังหวัด
  
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ
  
 สำนักงานสรรพากรพื้น
ที่อุดรธานี
  
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  
 สำนักงานประมงจังหวัด
  
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  
 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
  
 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  
 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  
 ตำรวจภูธร จังห
วัดอุดรธานี
  
 อ
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 


 

 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

ข่าวเกษตรอำเภอกุมภวาปี

วันที่ 19 มีนาคม 2561
    นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกุมภวาปีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ตรวจรับวัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวเหนียว จังหวัดอุดรธานี
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี
เป็น เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 จำนวน 12 กระสอบและปุ๋ยอินทรีย์
จำนวน 60 กระสอบเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯนำไปจัดทำแปลง
สาธิตตามวัตถุประสงค์โครงการฯต่อไป
  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 มีนาคม 2561
    นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกุมภวาปี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจง

ข้อราชการต่างๆและติดตามงานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนการออกปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V)
    ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดร
ธานี

วันที่  16  มีนาคม  2561
    นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกุมภวาปีมอบหมายให้ นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปาว
ตอนบน ครั้งที่1/2561 โดยมี ดร.จงกล  พิมพ์วาปี ที่ปรึกษาคณะกรรมการลุ่มน้ำชี
นายบัญชา  สายรอด ผอ.ส่วนประสานและบริหารโครงการลุ่มน้ำชีตอนล่าง
ส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะทำงานฯเข้าร่วมในครั้งนี้
   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน

วันที่ 15 มีนาคม 2561
    นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกุมภวาปีร่วมคณะกรรมการระดับตำบล จัดเวที
ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที1) เพื่อชี้แจงโครงการฯรับฟังปัญหาจาก
คนชุมชนและเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนฯ   
    ณ ม.17 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 14 มีนาคม 2561
    นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกุมภวาปีร่วมคณะกรรมการระดับตำบล จัดเวที
ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ครั้งที1) เพื่อชี้แจงโครงการฯรับฟังปัญหา
จากคนชุมชนและเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนฯ   
   ณ ม.3 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 14 มีนาคม 2561
    นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการออกหน่วยบริการอำเภอกุมภวาปียิ้ม..เคลื่อนที่ และมอบ
ถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านยากจนฯ และเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านฯนำสินค้าจากโครงการ 9101 ฯ มาจัดแสดงในครั้งนี้ 
   ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ม.7 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2561
    นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนา โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 โดยมี นางอภัยวรรณ จันทโชติ
เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงานและตัวแทนนักเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดี-สร้างบง เข้าร่วมสัมมนาพร้อมด้วย
นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาแสดงในงาน
   ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2561
    นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกุมภวาปีมอบหมายให้ นายกิตติกร ไชยเดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย
การเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ปี 2561 รุ่นที่ 2                 
    ณ โรงแรมกรีนรีสอร์ทแอนท์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 มีนาคม 2561
    นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกุมภวาปีมอบหมายให้ นางอภัยวรรณ จันทโชติ
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ออกติดตาม/คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ผัก,ผลไม้)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอุดรธานี
    ณ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายวัฒนา  พุฒิชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว
นายอำเภอกุมภวาปี


แผนพัฒนาการเกษตร 4 ปี

 


แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอกุมภวาปี
( ปี2561 - 2564)
ตำบลกุมภวาปี
ตำบลเชียงแหว
ตำบลพันดอน
ตำบลเสอเพลอ
ตำบลผาสุก
ตำบลปะโค
ตำบลแชแล
ตำบลตูมใต้
ตำบลหนองหว้า
ตำบลเวียงคำ
ตำบลท่าลี่
ตำบลสีออ
ตำบลห้วยเกิ้ง

 
   วิชาการเกษตร
 
 


  ข่าว เกษตรทั่วไป


 
ข่าวสารผลไม้ไทย บทความการเกษตร
ไม้ประดับ สมุนไพรหายาก


  เกษตรออนไลน์ เพื่อการเกษตร

  สมาคมยางพาราไทย

  ไม้ประดับ ศูนย์รวมความรู้การปลูก

  วิทยาการเกี่ยวกับการเกษตร

  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  เกษตรซิตี้ดอทคอม

  ๑๐๘ พรรณไม้ไทย

  สารสนเทศเกษตร

  
สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย

  ครบเครื่องเรื่องเกษตร

  กระบองเพชรบ้านเรา


  
ก้าวทันโลกเกษตร

  
บอนไซไทย

  
พฤกษศาสตร์น่ารู้

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี กรมส่งเสริมการเกษตร

79 หมู่ 4 ถ.อุ่มจาน ต.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ 042-334967   : kumphawapi@doae.go.th

นางสาวเฉลิมขวัญ แกมคำ เจ้าพนักงานธุรการ : ผู้ดูแลเว็บไซต์