กุมภวาปีเมืองน้ำตาล  อุทธยานวานร  ดอนแก้วพุทธสถาน  หนองหานสายธารแห่งชีวิต  ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง   
หน้าหลัก


  ข้อมูลสถิติการเกษตรในพื้นที่
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 


นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร
เกษตรอำเภอกุมภวาป

 


เมนูหลัก
 


แผนที่อำเภอ

ข้อมูลองค์กร

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐


ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี ๒๕๖๐
- ระดับอำเภอ
- ระดับตำบล
    Link   หน่วยงานในสังกัด
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      กรมส่งเสริมการเกษตร
     SSNET
     กองการเจ้าหน้าที่
     กองแผนงาน
     กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
     ศูนย์สารสนเทศ กรมฯ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯ
     สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
  สำนักส่งเสริมการเกษตรเขต
   เขต 1 จ.ชัยนาท
   เขต 2 จ.ราชบุรี
   เขต 3 จ.ระยอง
   เขต 4 จ.ขอนแก่น
   เขต 5 จ.สงขลา
  เขต 6 จ.เชียงใหม่
  

      อำเภอเมือง 
      อำเภอหนองหาน 
      อำเภอบ้านผือ

      อำเภอเพ็ญ

      อำเภอบ้านดุง  
      อำเภอน้ำโสม
      อำเภอศรีธาตุ  
      อำเภอหนองวัวซอ
      อำเภอกุดจับ
      อำเภอวังสามหมอ 
      อำเภอทุ่งฝน
      อำเภอไชยวาน
      อำเภอพิบูลย์รักษ์
      อำเภอโนนสะอาด
      อำเภอหนองแสง
      อำเภอนายูง
      อำเภอกู่แก้ว
   
    อำเภอประจักษ์ศิลปาคม


Link ในจังหวัดอุดรธานี

   จังหวัดอุดรธานี 
  
 
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  
 โรงพยาบาลอุดรธานี
  
 สำนักงานเทศบาล
นครอุดรธาน
  
 
สำนักงานแรงงานจังหวัด
  
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ
  
 สำนักงานสรรพากรพื้น
ที่อุดรธานี
  
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  
 สำนักงานประมงจังหวัด
  
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  
 
สำนักงานโยธาธิการจังหวัด
  
 สำนักงานขนส่งจังหวัด
  
 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  
 ตำรวจภูธร จังห
วัดอุดรธานี
  
 อ
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
 

 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

  

ข่าวเกษตรอำเภอกุมภวาปี

วันที่ 19  มิถุนายน 2561
    นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภาปีพร้อมด้วย นางสมคิด  อิสสระ
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอ ตรวจสถานที่การฝึกอบรมเกษตรกรดามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ
แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป้าหมาย 213 ราย
   ณ บ้านโนนสวรรค์  ม.8  ตำบลท่าลี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18  มิถุนายน 2561
    นายธง ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี ออกติดติดตาม/นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปีพร้อม
ทั้งเร่งรัดงานโครงการเร่งด่วนต่างๆและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
โดยมี นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
รับการนิเทศในครั้งนี้
    ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธ
าน

วันที่ 10 มิถุนายน 2561
    นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีมอบหมายให้ นางสาวปุณยนุช สอนไธสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะกรรมการนาแปลงใหญ่
จัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลเสอเพลอ เพื่อรับฟังความต้องการของสมาชิกและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิต แปรรูปสินค้าข้าวและด้านการตลาดพร้อมทั้งกำหนด
แผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในปีการผลิตปัจจุบัน
   ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ม.18 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี

วันที่ 9 มิถุนายน 2561
    นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีมอบหมายให้ นางสาวปุณยนุช สอนไธสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมกับคณะทำงานฯ ประชาคมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้
ปรับความคิด (mindset) รู้ทันเทคโนโลยี และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
    ณ ศาลาประชาคม ม.6 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอ
ุดรธานี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
    นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีประชุม DM เจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อ
ชี้แจงข้อราชการและงานส่งเสริมการเกษตรและติดตามงานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลาพร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนการอบรมเกษตรกรตามโครงเสริมสร้างรายได้
แก่เกษตรกรรายย่อย
    ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
    นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีมอบหมายให้ นางสาวปุณยนุช
สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนเสอเพลอ 1 เพื่อชี้แจง
รายละเอียดโครงการฯ คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพร้อมทั้งรับสมัครเกษตรกรฝึกอบรม
และแผนการฝึกอบรม โดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนกว่า 225 คน
   ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ม.18 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
    นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีพร้อมด้วย นายกิตติกร ไชยเดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมอบรมโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 โดยมี เกษตรอำเภอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและตัวแทนเกษตรกรจาก 20 อำเภอเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน 
ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
    นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินอำเภอกุมภวาปี โดยมีคณะอนุกรรมการ  โดยมี นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
    ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
    นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร เกษตรอำเภอกุมภวาปีมอบหมายให้ นางอภัยวรรณ จันทโชติ
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร
รายย่อย ชุมชนพันดอน1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
พร้อมทั้งรับสมัครเกษตรกรฝึกอบรมและแผนการฝึกอบรม โดยมีประชาชนเข้าร่วม
จำนวนกว่า 250 คน
    ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ ม.6 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

 

 


นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว
นายอำเภอกุมภวาป

 


แผนพัฒนาการเกษตร 4 ปี

 


แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอกุมภวาปี
( ปี2561 - 2564)
ตำบลกุมภวาปี
ตำบลเชียงแหว
ตำบลพันดอน
ตำบลเสอเพลอ
ตำบลผาสุก
ตำบลปะโค
ตำบลแชแล
ตำบลตูมใต้
ตำบลหนองหว้า
ตำบลเวียงคำ
ตำบลท่าลี่
ตำบลสีออ
ตำบลห้วยเกิ้ง

 
   วิชาการเกษตร
 
 


  ข่าว เกษตรทั่วไป


 
ข่าวสารผลไม้ไทย บทความการเกษตร
ไม้ประดับ สมุนไพรหายาก


  เกษตรออนไลน์ เพื่อการเกษตร

  สมาคมยางพาราไทย

  ไม้ประดับ ศูนย์รวมความรู้การปลูก

  วิทยาการเกี่ยวกับการเกษตร

  ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  เกษตรซิตี้ดอทคอม

  ๑๐๘ พรรณไม้ไทย

  สารสนเทศเกษตร

  
สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย

  ครบเครื่องเรื่องเกษตร

  กระบองเพชรบ้านเรา


  
ก้าวทันโลกเกษตร

  
บอนไซไทย

  
พฤกษศาสตร์น่ารู้

 
 


สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี กรมส่งเสริมการเกษตร

79 หมู่ 4 ถ.อุ่มจาน ต.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ 042-334967   : kumphawapi@doae.go.th

นางสาวเฉลิมขวัญ แกมคำ เจ้าพนักงานธุรการ : ผู้ดูแลเว็บไซต์